Biuro t?umacze? w Londynie

Najlepszej jako?ci t?umaczenia dokumentów w Londynie!

Je?li szukaj? Pa?stwo profesjonalnych, rzetelnych i korzystnych cenowo us?ug t?umaczeniowych na terenie Londynu, s? Pa?stwo we w?a?ciwym miejscu! Nasza agencja t?umaczeniowa oferuje szeroki zakres ró?norodnych us?ug t?umaczeniowych realizowanych w szybkim tempie. Gwarantujemy naszym klientom szybko?? realizacji, poufno?? informacji oraz rzetelno?? t?umaczenia.

Z naszych us?ug korzystaj? klienci indywidualni jak i firmy oraz stowarzyszenia. Nasz? specjalno?ci? s? t?umaczenia pisemne, przysi?g?e, specjalistyczne i prawnicze. Oferujemy kompetetywne ceny od ?20 za stron? t?umaczenia. T?umaczymy szereg ró?nych dokumentów zarówno specjalistycznych jak i prawno-ksi?gowych. W zakresie naszych us?ug znajd? Pa?stwo równie? oferty sporz?dzenia i t?umaczenia ofert biznesowych, umów, prezentacji i wielu innych, dost?pnych w ró?nych j?zykach. Nasza firma wykonuje t?umaczenia certyfikowane (zwane tak?e uwierzytelnionymi lub po?wiadczonymi) wszelkiego rodzaju dokumentów, takich jak np. akty stanu cywilnego, dyplomy, ?wiadectwa szkolne, umowy, za?wiadczenia, wnioski, itp. Zapewniamy tak?e mo?liwo?? po?wiadczenia t?umaczenia przez notariusza.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Zatrudniamy jedynie do?wiadczonych lingwistów t?umacz?cych w swoich j?zykach ojczystych. Posiadamy du?? baz? t?umaczy, dzi?ki czemu Pa?stwa zlecenia mog? by? realizowane do 24 godzin (t?umaczenia pilne nawet do 1 godziny) od ich otrzymania. Nasza firma oferuje t?umaczenia dobrej jako?ci w niskiej cenie i szybkim czasie realizacji.

Nasi pe?noetatowi t?umacze pracuj? w poni?szych j?zykach:

  • Polski
  • Rosyjski
  • Litewski
  • ?otewski
  • Rumu?ski / Mo?dawski
  • Ukrai?ski
  • Czeski
  • S?owacki
  • Esto?ski
  • W?gierski

Zatrudniamy tak?e licznych t?umaczy innych j?zyków. Aby otrzyma? wi?cej informacji lub bezplatn? wycene tlumaczenia,prosimy o kontakt z naszym biurem.

Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod adresem:

Document Translation Services

Office 307, 107-111 Fleet Street

London, EC4A 2AB

lub na numer tel: 07 999 744 743 / 07 791 997 544

a tak?e na adres e-mailowy: london@docsbase.com

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669