Proces i ceny t?umacze? w Londynie

Proces t?umaczenia jest bardzo z?o?ony. Tekst musi zosta? rzetelnie przet?umaczony, tak, ?eby ka?da informacja zosta?a przekazana a tekst nie straci? na znaczeniu. Jest to zaj?cie czasoch?onne i wymagaj?ce ogromnej wiedzy, a tak?e wyczucia j?zykowego. Jednym z najcz?strzych problemów spotykanych w bran?y t?umaczeniowej, s? wymagania klientów co do szybko?ci zlecenia i jego ceny. Dlatego te?, nasza firma gwarantuje klientom szybko?? realizacji, poufno?? informacji oraz rzetelno?? t?umaczenia oferuj?c kompetetywne ceny w samym sercu Londynu!

Czas

Nasza firma oferuje realizacj? t?umaczenia regularnego dokumentu (akt rozwodu, akt ma??e?stwa, postanowienie s?du, itp.) w ci?gu 24 godzin. Je?eli t?umaczenie ma by? wykonane w trybie pilnym (do 1 lub 2 godzin) koszt us?ugi wzro?nie o ?5 -?10. Oferujemy wysy?anie zrealizowanych t?umacze? poczt?, co zajmuje od 1 do 2 dni.

Jako??

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale poszerzaj? zakres swojej wiedzy i umiej?tnosci, co pozwala naszej firmie dostosowa? si? do niemal ka?dych Pa?stwa potrzeb. Nasi lingwi?ci t?umacz? swoje j?zyki ojczyste, co gwarantuje pe?en profesjonalizm i najwy?sz? jako??. Mamy du?e do?wiadczenie w t?umaczeniu dokumentów s?dowych, immigracyjnych, urz?dowych i innych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, ale tak?e w calej Europie Wschodniej. Zatrudniamy równie? radców prawnych, w zwi?zku z czym nie b?d? Pa?stwo obci??eni dodatkowymi kosztami.

Polityka poufno?ci

Ka?dy dokument czy tekst jest dla nas poufny. To samo dotyczy danych takich jak: nazwiska, adresy i numery telefonów. S?u?? one wy??cznie do realizacji zlecenia przez Document Translation Services i nie s? nigdy ujawniane, ani przekazywane stronom trzecim.

Cena

Celem naszych us?ug jest dostarczenie najlepszej jako?ci t?umacze? w okazyjnej cenie niezale?nie od trudno?ci zlecenia. Nasze biuro w centrum Londynu oferuje okazyjne stawki za stron? (A4) t?umaczenia. Standardowy dokument certyfikowany z piecz?tka agencji wynosi od ?20, za dodatkowe po?wiadczenie prawnika o zgodno?ci kopii z orygina?em zap?ac? Pa?stwo dodatkowe ?10.

Czynniki, które mog? wp?yn?c na cen? t?umaczenia:

  1. T?umaczenia pilne (realizacja do 1 lub 2 godzin od z?o?enia zamówienia)
  2. Nieodpowiednia jak?? oryginalu (nieczytelne pismo, zla kopia)
  3. Po?wiadczenie radcy prawnego
  4. Po?wiadczenia notarialne
  5. Specjalistyczne t?umaczenia (medyczne, prawne, techniczne) mog? zwi?kszyc koszt uslugi o ?5-?10, które p?acimy wyspecjalizowanemu korektorowi.

Oferujemy zni?ki przy realizacji zamówien z wi?ksz? ilo?ci? stron. Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania na temat t?umacze?, lub potrzebuj? Pa?stwo wi?cej informacji na temat naszych cen i us?óg, prosimy o kontakt na adres e-mailowy: london@docsbase.com lub pod numerem tel. 07791997544, 07999744743

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669