Dokument? ?teisinimo paslaugos Londone

Šiandienin?je tarptautin?je bendruomen?je reikia patvirtinti ar ?teisinti daugel? dokument?, kurie naudojami užsienyje. Tai vienas iš atvej?, kai visi Londone išversti dokumentai naudojami už JK rib?.

Be plataus dokument? vertimo paslaug? spektro, džiaugiam?s gal?dami taupyti savo klient? laik? ir pinigus, teikiant visas dokument? ?teisinimo paslaugas. Dokumentus galime ?teisinti ir patvirtinti ?vairiais b?dais, priklausomai nuo galutinio dokumento paskirties. M?s? profesional?s teisininkai, kuri? daugelis buvo apmokyti ?ia Londone, patars Jums, koks dokumento patvirtinimo b?das labiausiai atitinka J?s? poreikius. Visos m?s? teikiamos paslaugos gali b?ti siejamos m?s? parengtiems vertimams ar bet kuriems kitiems dokumentams.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Dokument? ?teisinimas

?teisinimas b?tinas visiems JK parengtiems teisiniams dokumentams, kurie bus naudojami užsienyje, ?skaitant sutartis, paskolas ir raštinius parodymus. ?teisinimu patikrinama, kad dokumentas buvo ?formintas JK.

Dokument? notarinis tvirtinimas

Toks patvirtinimas reikalingas bet kuriam išverstam dokumentui, tokiam kaip gyvenamosios vietos pažymos, naudojamos šalyje, kurioje dokumentas išverstas ? kalb?, kai pastaroji nelaikoma oficiali?ja tos šalies kalba. Tai atliks m?s? JK patvirtinti notarai, užtikrinantys visapus? vis? m?s? klient? konfidencialum?. Notariškai tvirtinami visi dokumentai, kurie išduodami su liudijimu apostile.

Liudijimas apostile - išduodamas su JK apostil?s spaudu

Viskuo pasir?pinsime už Jus, kad J?s? dokumentas b?t? patvirtintas notariškai ir netgi su apostil?s spaudu, priklausan?iu Londone ?sik?rusiai Užsienio reikal? ministerijai.

Liudijimas apostile užtikrina, kad J?s? dokumentas ar vertimas bus laikomas teisiniu ir oficialiu dokumentu bet kurioje šalyje, kuri pasiraš? 1961 m. Hagos konvencij?. Tokiai dokumentais gali b?ti civiliniai liudijimai, tokie kaip santuokos liudijimai ir daugelis kit? teisini? ir imigracini? dokument?. JK apostil?s spaudas pridedamas prie vertimo ir patvirtintosios originalo kopijos, kad b?t? patvirtinamas notaro parašo tikrumas, nurodant, kad vertimas yra teisingas ir tikslus originalo pateikimas.

Tvirtinimas apostile laikomas aukš?iausio lygio dokumento ar vertimo liudijimu. Juo užtikrinama, kad J?s? dokumentai ar vertimai b?t? pripaž?stami teisiniais ir oficialiais dokumentais bet kurioje 1961 m. prie Hagos konvencijos prisijungusioje šalyje. Tai b?tina visiems teisiniams dokumentams, ?skaitant imigracijos pažymas, ir civiliniams liudijimams, tokiems kaip santuokos liudijimai. Vertimas pridedamas prie patvirtintos originalo kopijos, kuri tvirtinama notariškai, nurodant, kad vertimas yra teisingas, tikslus ir atitinkantis original?. Tada šie dokumentai pažymimi apostil?s spaudu, kad b?t? patvirtintas notaro parašas.

Partneriai Europoje

Esame užmezg? ryšius su savo partneriai Airijos Respublikoje ir visoje ES, tod?l galime pasi?lyti visas šias paslaugas, kai tokie dokumentai išduodami ne JK, ir kad juos priimt? ir pripažint? JK Vidaus reikal? ir Užsienio reikal? ministerijose.

Kreipkit?s ? mus šiandien, jei Jums reikia patvirtinti dokument? ar vertim? ?prastiniu b?du ar liudijimu apostile! ?sid?m?kite, kad mes teikiame visas dokument? vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, kad patenkintume visus J?s? vertimo poreikius.

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669