Wysy?anie dokumentów do t?umaczenia

Jak zamówi? t?umaczenie dokumentu?

Pierwsz? rzecz?, któr? nale?y zrobi? chc?c zamówi? t?umaczenie dokumentu jest ustalenie drogi, jak? agencja t?umaczeniowa ma ten dokument otrzyma?. Pozwala to nam ustali? termin, na który t?umaczenie mo?e by? wykonane, cen?, oraz warunki wykonania t?umaczenia. Po otrzymaniu Pa?stwa dokumentu kontaktujemy si? z Pa?stwem (telefonicznie lub wysy?aj?c e-mail) ustalaj?c cen? i termin dostarczenia t?umaczenia. Nasza firma szczyci si? niezrównan? reputacj? je?li chodzi o dostarczanie najlepszej jako?ci tanich t?umacze? na czas (szczególnie t?umacze? ekspresowych!) oraz dopasowanie si? do wymaga? naszych klientów.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Je?li nie maj? Pa?stwo mo?liwo?ci odwiedzenia naszego biura w Londynie, brakuje Pa?stwu czasu, mieszkaj? Pa?stwo zbyt daleko lub nie mog? Pa?stwo z?o?y? nam wizyty ze wzgl?du na prac?, itp.istnieje kilka ró?nych sposobów przes?ania nam dokumentów do t?umaczenia. W zale?no?ci od rodzaju t?umaczenia i posiadanych mo?liwo?ci dokumenty nale?y dostarczy?, wybieraj?c jeden z podanych ni?ej sposobów:

E-mail (w postaci za??czników)

Je?li potrzebuj? Pa?stwo tylko t?umaczenia z piecz?tk? agencji (t?umaczenie certyfikowane), prosimy o wys?anie kopii dokumentu drog? e-mailow? za??czaj?c:

1). Scan lub wyra?ne zdj?cie dokumentu

2).Krótkie wyja?nienie do czego t?umaczenie jest Pa?stwu potrzebne

3). Adres, na który t?umaczenie ma by? wys?ane

4). Pa?stwa telefon kontaktowy

Poczta

Je?li potrzebuj? Pa?stwo po?wiadczenia zgodno?ci kopii z orygina?em, konieczne jest wys?anie tego? dokumentu na adres naszego biura:

Document Translation Services

Office 307, 107-111 Fleet Street

London, EC4A 2AB

Prosimy o szczegó?owy opis zamówienia, adres zwrotny i Pa?stwa dane kontaktowe. Skontaktujemy si? z Pa?stwem, kiedy tylko otrzymamy Pa?stwa dokumenty.

Fax

Prosimy o wys?anie faxu na pod numer: 0207 93 69 896 Przesy?aj?c Pa?stwa dane kontaktowe z uwzgl?dnieniem szczególów zamówienia.

Sposób dor?czenia gotowego t?umaczenia uzgadniany jest indywidualnie z ka?dym Klientem. Jesli maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania odno?nie naszych us?ug lub sposobów dostarczania nam dokumentów do t?umaczenia, prosimy o kontakt na e-mail: london@docsbase.com lub pod numerem tel. 07999744743, 07791997544

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669