T?umaczenia Ustne w Londynie

Na czym polegaj? t?umaczenia ustne?

T?umaczenia ustne nale?? do najbardziej wymagaj?cych. Przede wszystkim wynika to z faktu, i? t?umaczenia ustne wymagaj? od t?umacza specyficznych kompetencji. Przede wszystkim musi si? on cechowa? bardzo dobr? pami?ci?, by móc zapami?ta? cz?sto kilku zdaniowe wypowiedzi przeznaczone do t?umaczenia. Ponadto, wymowa t?umacza w obydwu t?umaczonych j?zykach musi by? dobra, tak by odbiorca nie mia? problemów z ich zrozumieniem. Dlatego te?, specjali?ci podejmuj?cy si? t?umacze? ustnych powinni posiada? umiej?tno?ci i predyspozycje zawodowe pozwalaj?ce im sprosta? wyzwaniom tego rodzaju t?umacze?.

Nasza firma zatrudnia wielu doskonale wykwalifikowanych i do?wiadczonych t?umaczy ustnych zarówno stacjonarnych dla okolic Londynu, jak i dost?pnych w innych miastach w Wielkiej Brytanii. By dostarczy? tylko i wy??cznie us?ugi najwy?szej jako?ci wspó?pracujemy jedynie ze sprawdzonymi i posiadaj?cymi du?y dorobek zawodowy t?umaczami. Wszyscy zatrudniani przez nas specjali?ci t?umacz? u?ywajac swoich j?zykow ojczystych gwarantuj?c rzetelne i kompetentne przek?ady.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

T?umaczenia Synchronicze/Konferencyjne

Umiej?tno?ci t?umacza s? szczególnie wa?ne, gdy t?umaczenia odbywaj? si? w tzw. czasie rzeczywistym, gdy t?umacz znajduje si? w innym pomieszczeniu ni? osoba, której wypowied? on/ona t?umaczy. W tym momencie t?umacz musi na bie??co przek?ada? wypowiedz tej osoby na j?zyk ojczysty b?d? obcy. T?umaczenia synchroniczne wymagaj? u?ycia specjalistycznego sprz?tu konferencyjnego. Ten rodzaj t?umaczenia wymaga od osoby t?um?czacej umiej?tno?ci koncentracji, skupienia i szybkiego reagowania. Dlatego te? zapewniamy Pa?stwu najlepszych lingwistów specjalizuj?cych si? w dziedzinie t?umacze? ustnych, którzy gwarantuj? profesjonalne wykonanie swoich us?ug.

T?umaczenia Konsekutywne

Tl?umaczenie ustne konsekutywne to t?umaczenie fragmentów wypowiedzi prelegenta. T?umacz w trakcie przemowy notuje a nast?pnie, gdy przyjdzie na niego kolej, przekazuje s?uchaczom tylko kwintesencj? tego, co przekaza? prelegent lub te?, gdy wymagana jest wi?ksza szczegó?owo??, prelegent cz??ciej robi przerwy a t?umacz t?umaczy po kilka zda?. Ten typ t?umacze? ustnych jest stosowany podczas rozmów, negocjacji i spotka? oficjalnych.

T?umaczenia Telefoniczne

Nasza firma oferuje równie? us?ugi t?umacze? ustnych drog? telefoniczn?, idealne, gdy w nag?ej sytuacji potrzebuj? Pa?stwo specjalisty, który b?dzie w stanie zaoferowac natychmiastow? pomoc j?zykow?. T?umacz jest w tej sytuacji niewidzialnym g?osem w przekazie informacji.

Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania na temat t?umacze? ustnych, lub potrzebuj? Pa?stwo zatrudni? t?umacza ustnego w okolicach Londynu, prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info@docsbase.com lub tel. 07791997544, 07999744743

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669