T?umaczenia dokumentów w Londynie

T?umaczenia dokumentów w Londynie

Nasza firma specjalizuje si? w zarówno t?umaczeniach zwyk?ych, jak równie? przysi?g?ych i certyfikowanych w wielu dost?pnych j?zykach.

W naszej ofercie t?umaczeniowej mog? Pa?stwo znalez? t?umaczenia dokumentów z j?zyka polskiego na j?zyk angielski i vice versa.

T?umaczymy: Akty Urodzenia, Akty ma??e?stwa, rozwodu, za?wiadczenia o niekaralno?ci, ?wiadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty oraz inne oficjalne dokumenty.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Oprócz t?umaczen nasza firma oferuje równie? sporz?dzanie ró?nego rodzaju dokumentów, umów, upowa?nien oraz uprawnie? w j?zyku polskim oraz angielskim.

Zajmujemy si? po?wiadczeniem dokumentów notarialnie lub za pomoc? apostille. Pa?stwa dokumenty mog? by? do nas dostarczone za po?rednictwem poczty lub przesy?aj?c kopi? oryginalnego dokumentu na nasz adres e-mailowy. Gwarantujemy realizacje zlece? do 24 godzin!

Koszt t?umaczenia dokumentów wynosi od £20 zale?nie od wielko?ci dokumentu i stopnia specjalizacji potrzebnej do przet?umaczenia tekstu.

London Address: Office 307, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB Tel: 07 999 744 743

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669