T?umacz przysi?g?y w Londynie

Je?li potrzebuj? Pa?stwo t?umaczenia polskich dokumentów na j?zyk angielski lub angielskich dokumentów na j?zyk polski nasza agencja t?umaczeniowa oferuje tanie profesjonalne t?umaczenia przysi?g?e i certyfikowane.

T?umaczenia przysi?g?e a certyfikowane

Na terenie Wielkiej Brytanii nie istnieje instytucja t?umacza przysi?g?ego. Odpowiednikiem t?umacze? przysi?g?ych s? t?umaczenia certyfikowane. Nasza firma oferuje obydwa rodzaje t?umacze? w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb. T?umaczenia przysi?g?e oferujemy, gdy t?umaczymy dokumenty wydane oryginalnie w j?zyku angielskim, które b?d? przedstawione przed urz?dem na terenie Polski. Potwierdzeniem autentyczno?ci t?umaczenia przysi?g?ego jest okr?g?a piecz?? z numerem t?umacza oraz indywidualny numer wpisu do repetytorium.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Je?eli potrzebuj? Pa?stwo t?umaczenia dokumentu wydanego oryginalnie w j?zyku polskim, wi?kszo?? urz?dów i instutucji w Wielkiej Brytanii wymaga t?umaczenia certyfikowanego. T?umaczenia te, opatrzone s? o?wiadczeniem lub certyfikatem t?umacza, i? wykonany przek?ad jest wiernym i dok?adnym t?umaczeniem orygina?u. T?umaczymy m.in. akty stanu cywilnego, ?wiadectwa niekaralno?ci, ?wiadectwa szkolne i dyplomy, ?wiadectwa pracy, o?wiadczenia notarialne i wiele innych.

Je?li potrzebuj? Pa?stwo t?umaczenia dokumentu, prosimy o kontakt:

  • Wys?anie czytelnego skanu lub cyfrowego zdj?cia dokumentu na nasz e-mail: london@docsbase.com lub info@docsbase.com
  • Prosimy poda? imi?, nazwisko i numer telefonu kontaktowego;
  • Skontaktujemy si? z Pa?stwem do 30 minut od otrzymania Pa?stwa e-maila z darmow? wycen? t?umaczenia.

Gwarancja jako?ci

Zlecaj?c t?umaczenie naszej agencji, maj? Pa?stwo pewno??, i? us?uga zostanie wykonana przez w pe?ni wykwalifikowanego t?umacza profesjonalnie i zgodnie z obowi?zuj?cymi w danym kraju wymogami. Wszystkie zlecenia s? realizowane przez profesjonalnego t?umacza, a nast?pnie sprawdzane przez dodatkowego niezale?nego t?umacza, aby wyeliminowa? mo?liwo?? pojawienia si? b??dów, jak i zagwarantowa? Pa?stwu pe?n? p?ynno?? t?umaczenia.

Nasza firma gwarantuje szybk? realizacj? zamówie? do 24 godzin. Oferujemy równie? t?umaczenia ekspresowe do 1 lub 2 godzin oraz zni?ki przy t?umaczeniu wi?kszej ilo?ci stron.

Je?li maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania, lub pragn? Pa?stwo otrzyma? darmow? wycen? prosimy o kontakt na nasz adres e-mailowy: london@docsbase.com, pod numerem telefonu: 07 999 744 743, 07791997544 lub pod adresem naszego biura: Office 307, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669