Polsko-angielskie t?umaczenia dokumentów oraz t?umaczenia ustne w Londynie

Polsko-angielskie t?umaczenia dokumentów oraz t?umaczenia ustne w Londynie

Wi?cej informacji pod numerem tel.: 07 999 744 743

Nasze biuro znajduje si? w samym sercu Londynu i oferuje Pa?stwu profesjonalne t?umaczenia dokumentów z jezyka polskiego na angielski i odwrotnie, wszystko po najni?szych cenach! Wspó?pracujemy z wykwalifikowanymi polskimi t?umaczami, którzy posiadaj? do?wiadczenie zarówno w dziedzinie t?umacze? pisemnych, jak równie? w dziedzinie t?umacze? ustnych. Dajemy Pa?stwu gwarancj?, ?e otrzymaj? Pa?stwo t?umaczenie niezb?dnego dokumentu w ci?gu 24 godzin! Zawsze staramy si? sprosta? wymaganiom naszych klientów oraz dostarcza? t?umaczenia w terminie. Czym si? zajmujemy? Jeste?my liderami w dziedzinie t?umacze? wszelkiego rodzaju dokumentów z j?zyka polskiego na angielski i odwrotnie.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

T?umaczymy m.in.:

  • Dokumenty oficjalne i urzedowe – polskie Akty Urodzenia, Akty ?lubu, Akty ?mierci, Dyplomy uko?czenia studiów, ?wiadectwa szkolne
  • Dokumenty natury prawnej – polskie dokumenty adopcyjne, kontrakty
  • Dokumenty dla firm – polskie kontrakty, o?wiadczenia ubezpieczeniowe, statuty, prawa pracowników
  • Teksty z dziedziny marketingu – prezentacje, materia?y marketingowe lub promocyjne
  • Strony internetowe
  • Dokumenty techniczne, dokumenty z dziedziny finansów – polskie teksty naukowe, wyci?gi bankowe, weksle, rozliczenia
  • Inne dokumenty

Specjalizujemy si? g?ównie w t?umaczeniu polskich dokumentów, pomagamy w ich zalegalizowaniu, uzyskaniu notarialnego potwierdzenia dokumentu lub zdobyciu pieczeci apostille. Us?ugi w tych dziedzinach ?wiadczymy ju? ponad 10 lat!

T?umaczenia ustne w Londynie - zatrudniamy polskich, wykwalifikowanych t?umaczy, którzy posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie w t?umaczeniach ustnych i wspó?pracuj? z instytucjami takimi jak: szpitale, s?dy, biura adwokackie. Pomagamy w przygotowywaniu polskich dokumentów oraz dokonujemy korekty dokumentów – dokumenty powinne by? zapisane w word-perfect.

Pomagamy w zalegalizowaniu i certyfikowaniu polskich dokumentów/ t?umacze? polskich dokumentów oraz uzyskaniu notarialnego potwierdzenia dokumentów. Potrzebuj? Pa?stwo pomocy w tej dziedzinie - zapraszamy do naszego biura w Londynie!

Piecz?? Apostille na przet?umaczonym dokumencie – pomo?emy Pa?stwu w zorganizowaniu wymaganej przez polskie urz?dy piecz?ci Apostille oraz gwarantujemy Pa?stwu, ?e polski dokument zyska miano dokumentu legalnego, uznawanego za granic?. Posiadaj? Pa?stwo polski dokument i pragn? si? nim Pa?stwo pos?ugiwa? w UK lub w Irlandii, a mo?e potrzebuj? Pa?stwo zalegalizowa? dokument wydany w UK w celu przed?o?enia go w polskim urz?dzie?

Zapraszamy do naszego biura! Nasi konsultanci zrobi? wszystko, aby Pa?stwu pomóc. Przygotowujemy i t?umaczymy wszelkiego rodzaju pe?nomocnictwa wymagane przez urz?dy w Polsce, a tak?e w innych krajach takich jak: Rosja, Litwa, ?otwa, Ukraina. Klikaj?c tutaj, znajd? Pa?stwo cennik naszych us?ug - gwarantujemy Pa?stwu wysokiej jako?ci us?ugi po bardzo atrakcyjnych cenach!

Potrzebuj? Pa?stwo pisemnego lub ustnego t?umaczenia, zalegalizowania dokumentu - prosimy o kontakt z naszymi konsultantami! Wi?cej informacji mog? Pa?stwo uzyska? pisz?c na email info@docsbase.com lub dzwoni?c pod numer tel.: 07 999 744 743. Mog? Pa?stwo równie? odwiedzi? nasze biuro osobi?cie (MAPA) – klikaj?c tutaj, dowiedz? si? Pa?stwo jak nas znale??!

DocsBase.com ju? ponad dekad? wiedzie prym na rynku t?umacze?, dostarczaj?c Pa?stwu profesjonalne i rzetelne polsko-angielskie i angielsko-polskie t?umaczenia w UK oraz w Irlandii. Na przestrzeni naszej dzia?alno?ci wykonali?my z powodzeniem tysi?ce ró?nych projektów dla naszych lojalnych klientów. Nasza firma dzia?a profesjonalnie i zawsze dba o potrzeby klientów.

Nasz profesjonalnie przygotowany personel zawsze s?u?y Pa?stwu rad? oraz pomoc?. Zespó? naszych wykwalifikowanych t?umaczy z przyjemno?ci? odpowie na wszystkie nurtuj?ce Pa?stwa pytania, czy to w j?zyku angielskim, czy te? polskim! Jeste?my w stanie sprosta? wszelkim potrzebom t?umaczeniowym klientów, niezale?nie od tego, czy potrzebuj? oni prostego, czy te? bardziej z?o?onego t?umaczenia dokumentów. Nasz profesjonalny zespó? t?umaczy posiada do?wiadczenie w t?umaczeniu dokumentów z ró?nych dziedzin, niestandardowe dokumenty nie stanowi? dla nich problemu!

Jeste?my dumni z wykonywanej przez nas pracy i dajemy Pa?stwu gwarancj? zadowolenia z jako?ci ?wiadczonych przez nasze biuro us?ug. Dbanie o potrzeby klientów jest naszym priorytetem! Nasze biuro to w?a?ciwy wybór! Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat interesuj?cego Pa?stwa t?umaczenia, czy to pisemnego, czy te? mo?e ustnego. T?umaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty z j?zyka polskiego na angielski i odwrotnie.

Dane Kontaktowe Siedziba naszego biura mie?ci si? w London Office 633, Linen Hall, 162 – 168 Regent Street, Londyn. W1B 5YG (prosz? sprawdzi? map?). Godziny otwarcia biura : 9.00 - 19.00 codziennie od poniedzia?ku do soboty W trosce o naszych klientów wyd?u?yli?my godziny otwarcia biura. Je?eli nie mog? Pa?stwo przyj?c? do nas osobi?cie, prosimy zadzwoni? lub zamówi? t?umaczenie przez internet. Tel.: 07 999 744 743 | Email: info@docsbase.com

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669