Tulkojumi un mutiskie tulkojumi London?

Tulkojumi un mutiskie tulkojumi London?

Lai uzzin?tu pakalpojumu cenu vai lai sa?emtu konsult?ciju, l?dzu, zvaniet: 07 999 744 743

M?s atrodamies paša Londonas centr? un pied?v?jam viszem?k?s cenas profesion?liem tulkojumiem no latviešu uz ang?u valodu un no ang?u uz latviešu valodu. Pie mums str?d? tikai pieredz?juši sertific?ti latviešu valodas tulki un mutiski tulki. M?s varam garant?t, ka J?s sa?emsiet gatavo tulkojumu 24 stundu laik?! Sadarbojoties ar mums J?s vienm?r varat b?t droši, ka J?su pas?t?jums b?s izpild?ts noteiktaj? termi??.

QUALITY TRANSLATION

We only work with the best linguists around the world, ensuring 100% quality and unbeatable completion time

Ko m?s daram:

M?s esam tirgus l?deri dokumentu tulkojumos uz latviešu valodu, m?su specializ?cija ir:

  • §Personu dokumentu tulkojumi – Latvijas dzimšanas apliec?bas, laul?bas apliec?bas un miršanas apliec?bas, atest?ti un diplomi
  • §Juridisko dokumentu tulkojumi –l?gumi, spriedumi par laul?bas š?iršanu,
  • §Ekonomisko dokumentu tulkojumi –l?gumi, apdrošin?šanas izzi?as, darba k?rt?bas dokumenti, stat?ti
  • §Specifiskie teksti – prezent?cijas, m?rketinga vai rekl?mas materi?li
  • §Teksti m?jaslap?m
  • §Tehniskie vai finanšu dokumenti – zin?tniskie teksti, bankas izzi?as, maks?jumu orderi, bilances
  • §citi Jums nepieciešami dokumenti

Latvijas dokumentu tulkojumi, legaliz?cija, notari?lais apstiprin?jums un dokumenta apliecin?šana ar Apostille ir m?su darba galven? specialit?te. M?s veicam personu dokumentu tulkojumus jau vair?k nek? 10 gadus!

Mutisk? tulkošana latviešu valod? London? – pie mums str?d? tulki, kuriem tulkošanas valoda ir dzimt? un kuriem ir liela pieredze tulkošan? advok?tu birojos, ties?s, slimn?c?s.

Dokumentu sagatavošana un korekt?ra - p?rliecinieties par to, ka j?su dokuments sast?d?ts pareizi un bez k??d?m.

Dokumentu notari?la apliecin?šana, sertifik?cija un legaliz?cija un tulkojumi latviešu valod?.

Tulkojuma latviešu valod? apliecin?šana ar Apostille – parliecinieties par to, ka J?su Latvij? izdotajiem dokumentiem b?s juridisks sp?ks ?rzem?s.

Ja jums ir Latvij? izdots dokuments, kuru v?laties izmantot Lielbrit?nij? vai ?rij?, vai ar? j?s v?laties legaliz?t Lielbrit?nij? izdotu dokumentu lai izmantotu to Latvij?, m?s vai m?su darba partnieri var Jums pal?dz?t.

Pilnvaras sagatavošana un/vai tulkošana iesniegšanai jebkur? valst?, ieskaitot Krieviju, Lietuvu, Latviju, Ukrainu.

L?dzu, noklikš?iniet šeit, lai uzzin?tu m?su konkur?tsp?j?gas cenas - m?s garant?jam augstas kvalit?tes pakalpojumus par zem?kaj?m cen?m, ja J?s izv?laties m?su tulkojumu biroja pakalpojumus lai p?rtulkotu j?su dokumentus, apliecin?tu dokumentus vai pas?t?tu mutisk? tulka pakalpojumus.

Ar visiem jaut?jumiem J?s varat sazin?ties ar mums pa e-pastu info@docsbase.com, vai piezvanot mums pa t?lruni 07 999 744 743. Esiet laipni l?gti m?su ofis? (MAP) – atrast m?s J?s varat šeit!

DocsBase.com ir tirgus l?deris tulkojumos latviešu valod? Lielbrit?nij? un ?rij? ar vair?k nek? desmit gadu pieredzi šaj? jom?, realiz?jot simtiem veiksm?gu projektu m?su apmierin?tajiem, past?v?gajiem klientiem. M?s garant?jam Jums profesionalit?ti un kvalit?ti J?su tulkojumu un dokumentu apliecin?šanas pas?t?jumu izpild?, un garant?jam augsto klientu apkalpošanas l?meni.

M?su sertific?i latviešu valodas tulki ir vienm?r gatavi atbild?t uz j?su jaut?jumiem ang?u vai latviešu valod?. M?s varam izpild?t visus pas?t?jumus, kas ir saist?ti ar dokumentu tulkojumiem un apliecin?jumiem, neatkar?gi no apjoma vai dokumenta sarež??t?bas. Tulkojumus izpilda m?su štata tulki, bet specifisk?s jom?s tulkojumus m?s uzticam m?su štata redaktoriem un ekspertiem izv?l?taj? tulkojumu jom? - m?s cenšamies nenodod dokumentus ?r?jiem l?gumsl?dz?jiem. M?s cienam m?su klientus un savu darbu, un garant?jam, ka J?s nekad neb?siet v?lušies m?su tulkojumu kvalit?t?, m?su ?traj? dokumentu apstr?des servis? un klientu apkalpošanas l?men?.

L?dzu, sazinieties ar mums un p?rliecinieties, ka esat veikuši pareizo izv?li, pas?tot tulkojumus va mutisko tulkojumu pakalpojumus pie mums.

M?s atrodamies paš? Londonas centr?: 633, LinenHall, 162 – 168 RegentStreet, London. W1B 5YG (skat?ties mapi) un str?d?jam katru dienu, iz?emot sv?tdienas un sv?tku dienas no plkst. 9:00 l?dz 19.00. M?su darba laiks un sestdienas ir j?su ?rt?bai, ja J?s tom?r nevarat atn?kt pie mums, l?dzu, zvaniet mums vai lietojiet m?su 24/7 online klientu apkalpošanas sist?mu. J?s esat laipni aicin?ti!

Talr.: 07 999 744 743 | Email: info@docsbase.com | skype: merc03g2

NEWS SCROLL

NEWS

Keep up with all our news and special offers

CALL US!

Have a Question? We are here to Help! Give us a call now! +442045772669